تغذیه گیاهان آکواریومی

Without knowledge,anything will die

 

آخرین پست امسال 

یکی از بهترین سال ها 

 

دو نمونه خاص اکینو : اوزلوت و رنی

4 نمونه چمن جدید :

گلاسو

مارش

مونت کارلو

کوبایی

نوشته شده در تاريخ دو شنبه 30 اسفند 1395برچسب:, توسط مصطفی محمودی نسب (Tragzes)

گفته می شد که تغذیه شیمایی به دلیل تامین مستقیم و دردسترس عناصر برای گیاهان موجب کاهش حجم ریشه می شود چرا که گیاه نیازی به نفوذ به عمق خاک یا بستر ندارد و اندازه کوچک ریشه دسترسی مناسب و توانایی جذب مناسب عناصر را دارد

بنابراین پتانسیل رشد ریشه صرف رشد برگ ها می شود

در عمل این اتفاق عینا افتاد و بزرگ ترین برگ ها بدون داشتن ریشه بزرگ در گیاهان بوجود آمد

اما رشد طبیعی ریشه در حد مناسب قطعا بخشی از توانایی بهتر جذب عناصر می باشد و عدم رشد خوب ممکن است نشانه ای بر کامل نبودن تغذیه باشد

چرا که اندازه برگ ها در گرو اندازه ریشه و بصورت تناسبی است و از طرفی با بررسی تغذیه های حرفه ای و درجه یک مشخص می شود که حجم ریشه ها کم است اما هیچ نیست و البته در بسیاری موارد در حد قابل توجه است

پس چرا این مورد را شخصا بررسی و نتایج را تحلیل نکنیم

اما چه ترکیبی موجب رشد مناسب ریشه  در گیاهان آکواریومی می شود ؟

تمامی عناصر در حد مناسب تامین شده اند کاهش و افزایش منابع فعلی تاثیر آنچنانی ندارد

بخشی از شکل گرفتن یک گیاه رشد سریع ریشه است و توقف رشد در حدی خاص یا کوچک ماندن برگ ها دلیل بر کمبود ترکیبی خاص دارد

البته نه تنها تامین یک عنصر با مقدار بیشتر بلکه تامین یک ترکیب جدید

نوشته شده در تاريخ دو شنبه 23 اسفند 1395برچسب:, توسط مصطفی محمودی نسب (Tragzes)

مهم سعی و تلاش خود ما بود  

مهم فک باز مونده مسئولین و دانشگاهی ها بود 

 

نوشته شده در تاريخ یک شنبه 22 اسفند 1395برچسب:, توسط مصطفی محمودی نسب (Tragzes)